0 Wijn(en) Prijs: € 0,00
Bekijk inhoud Wine Box
header05 header04.jpg header03.jpg header02.jpg header01.jpg headerImg01.jpg

Algemene voorwaarden


Algemene Verkoopvoorwaarden The Wine Guys

 

KvK Hoofddorp (Haarlemmermeer) 34393958

 

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van THE WINE GUYS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34393958 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van THE WINE GUYS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door THE WINE GUYS ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.


Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

 

2.1 Alle aanbiedingen van THE WINE GUYS zijn vrijblijvend en THE WINE GUYS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door THE WINE GUYS. THE WINE GUYS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. The Wine Guys zal bestellingen geplaatst door personen van onder de zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.


Artikel 3. Levering


3.1 De door THE WINE GUYS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De minimale ordergrootte is 6 flessen. Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 6,95 per adres ongeacht het bestelde aantal dozen, tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen van minder dan 6 flessen of in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door THE WINE GUYS vast te stellen bezorgkosten.


Artikel 4. Tarieven en betalingen


4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro”s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3 Betaling kan tevens geschieden per eenmalige machtiging of middels IDEAL.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door THE WINE GUYS bent u een bedrag van vijftien euro(€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien THE WINE GUYS haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is THE WINE GUYS gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan THE WINE GUYS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid


6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u THE WINE GUYS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft THE WINE GUYS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan THE WINE GUYS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.


Artikel 7. Bestellingen/communicatie


7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en THE WINE GUYS, dan wel tussen THE WINE GUYS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en THE WINE GUYS, is THE WINE GUYS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van THE WINE GUYS.


Artikel 8. Overmacht


8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft THE WINE GUYS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat THE WINE GUYS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 9. Diversen


9.1 Indien u aan THE WINE GUYS schriftelijk opgave doet van een adres, is THE WINE GUYS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan THE WINE GUYS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door THE WINE GUYS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat THE WINE GUYS deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 THE WINE GUYS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 THE WINE GUYS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.